Smernice

Smernice pre výcvik v areáli

 • Pokiaľ nie je určené inak, pes je v areáli vždy na vôdzke a má náhubok.
 • Na výcvik sa prichádza o 10-15 min. skôr pred začatím výcviku.
 • V areáli cvičiska udržovať poriadok a čistotu.
 • Psovod má so sebou: obyčajný obojok, vôdzku, náhubok, predmet na aport, misku s vodou.
 • V celom areáli cvičiska počas výcviku aj v čase prestávok treba dodržiavať pokyny vedúceho výcviku.
 • Pokiaľ sa so psom necvičí, pes je uviazaný na kolíku. Pes sa púšťa na voľno iba s dovolením vedúceho výcviku. Ak je aj pes pustený, neustále treba kontrolovať jeho správanie a prípadné nežiadúce správanie pozastaviť.
 • V prípade znečistenia areálu cvičiska trusom, je psovod povinný tento trus odstrániť. K tomuto účelu slúži lopatka z unimobunky.
 • Za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ psa.
 • Psovod je povinný raz ročne zaočkovať svojho psa proti besnote a psinke, parvoviróze a hepatitíde. Odčervenie sa vykonáva raz za 3 mesiace, u šteniat mladších ako 6 mesiacov 1 x mesačne. Očkovanie a odčervenie psovod preukáže očkovacím preukazom a zároveň údaje budú zaznačené do očkovacieho kalendára kynologického klubu.
 • Členský príspevok treba zaplatiť do: konca januára príslušného kalendárneho roka.
 • Psovod je povinný oboznámiť sa s právami a povinnosťami člena klubu a so Stanovami klubu.
 • Výcvik je organizovaný 1 x týždenne. So psom je žiadúce cvičiť aj doma individuálne. V rámci klubu je vítané, aby sa výcviku zúčastnil čo najväčší počet členov klubu.