Stanovy

Základné údaje

Miestny kynologický klub Hody je občianskym združením, založeným v súlade so znením zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci zaujímajúci sa o športovú kynológiu (ďalej klub).

Názov a sídlo klubu

Klub je združením, ktoré vyvíja činnosť v súlade s ústavou SR, zákonmi a všeobecne platnými normami v SR, ako aj so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Galanta.
Adresa klubu:Česká ulica 1429/25, 924 00 Galanta

Úlohy a ciele

 • Organizovať výcvik psov so zameraním na športovú kynológiu
 • Poskytnúť občanom možnosť výchovy a výcviku psov v areáli zariadenom na tieto účely na pôde mesta Galanta pod odborným dohľadom výcvikáro
 • Vykonávať osvetu na poli chovateľstva psov pracovných a spoločenských plemien
 • Organizovať podujatia ako výstavy a súťaže s cieľom propagácie a získavania občanov, hlavne však mládeže pre chov psov so zameraním na výcvik v športovej kynológii

Členstvo

Členskú základňu tvoria občania - jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o športovú kynológiu a dovŕši 18-ty rok veku. Členstvo je dobrovoľné a vzniká podaním písomnej prihlášky a zaplatením členských príspevkov. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor. Práva členov: zúčastniť sa výcvikového procesu v stanovenom čase, využívať priestory výcvikového areálu aj mimo výcvikový program, vždy však v súlade s výcvikovým poriadkom, ktorý je dostupný na nahliadnutie v priestore areálu. Voliť orgány klubu a byť do nich volený.
Povinnosti členov:

 • Rešpektovať stanovy klubu a riadiť sa nimi
 • Dodržiavať výcvikový poriadok klubu
 • Nezištne pomáhať pri akciách organizovaných klubom
 • Preukazovať zdravotný stav a povinné očkovanie psa

Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 • výročná členská schôdza - VČS - najvyšší orgán
 • členská schôdza - ČS - pôsobnosť medzi dvomi VČS
 • výkonný výbor - VV- výkonný orgán
 • predseda klubu, sekretár klubu- štatutárny zástupcu
 • kontrolná komisia - KK- kontrolný orgán

Orgány klubu sa vytvárajú na základe demokratických volieb systémom zdola nahor (spravidla tajnými voľbami).
Orgány zodpovedajú za svoju činnosť:

 • výkonný výbor - výročnej členskej schôdzi
 • kontrolná komisia - výročnej členskej schôdzi
 • predseda klubu - výkonnému výboru

Voľby

Voľby orgánov klubu sa konajú každé 2 roky podľa volebného poriadku schváleného VČS. Právo voliť a byť volený, ako aj schvaľovať uznesenia, majú všetci členovia klubu. Uvoľnené miesto člena VV alebo KK sa rieši kooptovaním, a to až do najbližších volieb. O odvolaní člena orgánu rozhoduje výročná členská schôdza a členská schôdza.

Členovia orgánov sú volení:

 • do výkonného výboru menovite podľa funkcií
 • do kontrolnej komisie je volený zvlášť predseda a zvlášť ďalší členovia

Názov a sídlo klubu

Klub je združením, ktoré vyvíja činnosť v súlade s ústavou SR, zákonmi a všeobecne platnými normami v SR, ako aj so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Galanta.
Adresa klubu:Česká ulica 1429/25, 924 00 Galanta

Výročná členská schôdza

Najvyšším orgánom klubu je VČS, ktorú tvoria členovia klubu. VČS sa schádza 1x do roka na základe zvolania, ktoré písomnou formou zabezpečí VV. VČS zvoláva VV, ktorý minimálne 14 dní pred jej stanoveným termínom konania spracuje program a dbá o jeho dodržanie počas VČS. VČS riadi počas jej rokovania predseda klubu alebo ním poverený člen VV.

VČS ako najvyšší orgán klubu má nasledovné právomoci:

 • rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 • schvaľuje stanovy, interné smernice a doplnky a ich zmeny
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • volí a odvoláva členov VV a KK

Výkonný výbor

Výkonný výbor je 5-členný s nasledujúcimi funkciami:

 • predseda
 • sekretár
 • hospodár
 • správca cvičiska
 • hlavný výcvikár

Výkonný výbor riadi činnosť klubu v období medzi VČS a ČS. Povinnosti jednotlivých funkcionárov stanovuje VV. Funkcie sú vykonávané nezištne bez nároku na odmenu. VV zasadá inimálne 1 x za 3 mesiace, prípadne podľa aktuálnej potreby. Členstvo vo VV je nezastupiteľné. Uznesenie sa vo VV prijímajú hlasovaním, výsledky musia byť zápisnične podchytené. VV je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje o prijatí hlas predsedu klubu. VV zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu (VČS) a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom klubu je jeho predseda a sekretár. Práva, povinnosti a kompetencie stanovuje predsedovi klubu VV.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je 3-členná a jej činnosť riadi predseda KK.

Kontrolná komisia vykonáva kontrolu:

 • dodržiavanie stanov a interných smerníc klubu
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu
 • navrhuje VV a VČS opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

V odôvodnených prípadoch, napríklad z titulu evidentného porušovania stanov klubu, môže KK písomnou formou pozastaviť členovi VV výkon jeho funkcie a to až do konania VČS. Členstvo v KK je nezastupiteľné. Uznesenia sa prijímajú tak, ako aj v prípade VV.V závažných prípadoch sa zriaďuje disciplinárna komisia.

Vzťahy v klube

Členovia klubu sa riadia stanovami klubu, uzneseniami VČS a VV a nimi vydanými smernicami, či nariadeniami, hlavne výcvikovým poriadkom. Každý člen klubu je povinný rešpektovať príkazy hlavného výcvikára, správcu cvičiska, VV menovaných výcvikárov a v ich neprítomnosti aj ďalších členov VV. Funkcionári, členovia orgánov konajú vždy v duchu stanov a výcvikového poriadku.

Majetok klubu a zásady hospodárenia

 • členské príspevky: za kendárny rok zplatené do konca kalendárneho roku
 • peňažné a nepeňažné dary od fyzických osôb
 • dotácie vyšších orgánov a právnických osôb
 • príjmy z dobrovoľnej, verejno-prospešnej činnosti, použiteľné len na podporu klubu
 • príjmy z brigád

S hnuteľným majetkom hospodári klub na základe rozpočtu schváleného VČS. Spravovaním majetku a vedením evidencie o ňom je poverený člen VV - hospodár klubu. V klube je praktizovaný systém jednoduchého účtovníctva. Pre platnosť finančného úkonu je potrebný podpis predsedu klubu a hospodára. Klub nedisponuje nehnuteľným majetkom. S finančnou hotovosťou klubu do výšky 500,00 SK môže disponovať hospodár klubu a nad 500,00 SK môže disponovať iba so súhlasom štatutárneho zástupcu.

Záväzný výklad predpisov

Výklad stanov a všetkých otázok súvisiacich s činnosťou združenia prislúcha výkonnému výboru.

Zánik členstva a klubu

Členstvo v klube zaniká vystúpením, vylúčením alebo úmrtím. Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po schválení členskou schôdzou. Za účelom likvidácie majetku klubu menuje najvyšší orgán klubu 3-člennú likvidačnú komisiu, ktorá v prvom rade vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidovaným majetkom naloží podľa rozhodnutia VČS. Zánik klubu oznámi likvidačná komisia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Platnosť stanov

Tieto stanovy boli schválené VČS MKKH dňa 16. 03. 2002
Návrh stanov na schválenie predkladá VV.
Platnosť nadobúda dňom ich registrácie na MV-SR